Algemene voorwaarden

 

De inhoud van deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks kan het zijn dat er onvolkomenheden te vinden zijn. Indien u iets ziet dat voor verbetering vatbaar is verzoeken wij u vriendelijk dit via de contactpagina te melden.


Algemene Voorwaarden voor gebruik van de Xeamos website

Door deze website verder te gebruiken, aanvaardt u de algemene voorwaarden voor gebruik van de Xeamos website zoals die hieronder zijn vermeld. Bovendien verklaart u dat u Xeamos niet aansprakelijk zult stellen naar aanleiding van de informatie, aanbevelingen en/of adviezen die op de Xeamos website zijn opgenomen. 

1. De Xeamos website wordt met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft Xeamos geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie die in deze website is opgenomen of waaraan wordt gerefereerd, volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan de informatie geeft.

Derhalve sluit Xeamos elke aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, inclusief gevolgschade en gederfde winst. Evenmin is Xeamos aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet kunnen gebruiken van deze website.

2. Het is Xeamos te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder deze algemene voorwaarden voor gebruik van de Xeamos website, te wijzigen. Xeamos kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Het is niemand anders dan Xeamos toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website.

3. Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien Xeamos geen toezicht heeft op de inhoud van websites van derden draagt  geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van informatie die al dan niet direct afkomstig is van websites van derden.

4. Xeamos kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade, inclusief gevolgschade, aan computerhard- en/of -software welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website.

5. Alle informatie en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht van Xeamos tenzij anders vermeld. Niets van wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Xeamos.

6. Op deze algemene voorwaarden voor gebruik van de Xeamos website is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen tussen Xeamos en een opdrachtgever zal een bevoegd rechter uit het arrondissement Arnhem het geschil beslechten.


Algemene Leverings Voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden